QQ业务乐园、分享最新QQ活动 QQ图标点亮 QQ技巧大全 免费QQ秀,让我们的Q生活更加精彩!
您当前的位置:
QQ秀代码大全免费...............

QQ秀代码大全免费...............

   2012年8月免费全屏QQ秀大全,超多100多款,一定有你喜欢。我想大家的QQ秀都漂亮如果你的QQ秀很票漂亮的话别人一会用或者你也喜欢用和别人一样的QQ秀这样大家的QQ秀都一样就没什么特别了,我想大家一定都听说过QQ特效秀吧,这个就是在QQ秀上面附加一些东西比如一些音乐,大家都知道QQ秀鬼叫声音就算特效秀,还有QQ秀上面写出来一些文字就特别的选,其实之前给大家过很多这样的特效秀但是不是很全有的大家可能还不知道,所有这次QQ特效秀全部给大家找出来让大家好好的看看。

  两种代码不一样,注意区分:

  QQ秀代码怎么用使用方法:打开连接——登陆你QQ——保存——OK!

1.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985121&u=601536029

2.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985124&u=601536029

3.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985125&u=601536029 

4.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985118&u=601536029

5.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984888&u=601536029

6.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984906&u=601536029

7.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985126&u=601536029

8.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984878&u=601536029 

9.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984905&u=601536029 

10.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984898&u=601536029 

11.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984903&u=601536029

12.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985119&u=601536029

13.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985130&u=601536029

14.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985131&u=601536029

15.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985134&u=601536029

16.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985132&u=601536029

17.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985133&u=601536029

18.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985127&u=601536029

19.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984895&u=601536029

20.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985129&u=601536029

21.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985128&u=601536029

22.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984922&u=601536029

23.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984919&u=601536029 

24.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984920&u=601536029 

25.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984917&u=601536029 

26.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984921&u=601536029

27.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984923&u=601536029

28.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984911&u=601536029

29.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984909&u=601536029

30.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984933&u=601536029 

31.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984932&u=601536029

32.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984935&u=601536029 

33.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984924&u=601536029

34.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984925&u=601536029

35.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984930&u=601536029 

36.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984939&u=601536029 

37.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984944&u=601536029

38.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984947&u=601536029 

39.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984948&u=601536029 

40.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984946&u=601536029

41.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984943&u=601536029

42.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984941&u=601536029 

43.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984937&u=601536029

44.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984958&u=601536029

45.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984957&u=601536029 

46.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984954&u=601536029  

47.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984953&u=601536029

48.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984952&u=601536029 

49.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984951&u=601536029 

50.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984950&u=601536029  

51.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984949&u=601536029 

52.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985021&u=601536029 

53.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984975&u=601536029 

54.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984968&u=601536029

55.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984964&u=601536029

56.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984963&u=601536029

57.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984962&u=601536029 

58.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984961&u=601536029

59.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=984959&u=601536029

60.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985029&u=601536029

61.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985028&u=601536029

62.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985027&u=601536029

63.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985026&u=601536029

64.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985025&u=601536029

65.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985024&u=601536029  

66.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985023&u=601536029

67.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985022&u=601536029

68.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985030&u=601536029 

69.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985031&u=601536029 

70.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985032&u=601536029

71.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985033&u=601536029

72.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985034&u=601536029

73.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985036&u=601536029

74.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985037&u=601536029

75.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985038&u=601536029

76.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985115&u=601536029 

77.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985114&u=601536029 

78.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985113&u=601536029

79.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985111&u=601536029

80.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985110&u=601536029

81.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985108&u=601536029

82.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985107&u=601536029

83.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985105&u=601536029

84.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985104&u=601536029

85.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985103&u=601536029

86.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985101&u=601536029

87.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985100&u=601536029

88.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985049&u=601536029

89.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985048&u=601536029

90.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985046&u=601536029

91.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985043&u=601536029

92.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985042&u=601536029

93.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985041&u=601536029

94.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985040&u=601536029 

95.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985039&u=601536029 

96.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985058&u=601536029 

97.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985057&u=601536029 

98.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985056&u=601536029

99.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985055&u=601536029

100.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985053&u=601536029

101.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985054&u=601536029 

102.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985052&u=601536029

103.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985050&u=601536029

104.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985066&u=601536029

105.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985065&u=601536029 

106.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985064&u=601536029

107.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985063&u=601536029 

108.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985062&u=601536029 

109.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985061&u=601536029

110.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985060&u=601536029 

111.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985059&u=601536029 

112.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985074&u=601536029

113.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985073&u=601536029 

114.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985072&u=601536029

115.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985071&u=601536029 

116.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985070&u=601536029 

117.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985069&u=601536029

118.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985068&u=601536029 

119.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985067&u=601536029

120.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985082&u=601536029

121.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985081&u=601536029 

122.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985080&u=601536029 

123.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985079&u=601536029

124.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985078&u=601536029

125.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985077&u=601536029

126.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985076&u=601536029 

127.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985075&u=601536029

128.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985089&u=601536029 

129.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985088&u=601536029  

130.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985087&u=601536029

131.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985086&u=601536029 

132.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985085&u=601536029 

133.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985084&u=601536029

134.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985083&u=601536029 

135.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985099&u=601536029

136.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985098&u=601536029

137.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985097&u=601536029

138.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985095&u=601536029

139.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985094&u=601536029 

140.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985093&u=601536029 

141.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985092&u=601536029 

142.http://show.qq.com/p/f?t=13&i=985091&u=601536029 

  QQ秀代码怎么用?

1、登陆QQshow
2、在浏览器的地址栏输入以下代码, 按回车就穿上了这件衣服。
3、点击“保存形象”

暴雷
javascript:PutOn('3002807','U','830','0','0','30',-80,'0','0','0','0','','83750382')
流星
javascript:PutOn('3007203', 'U', '820', 0,0, 50, 0, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

放弃我是你一生中的错误
javascript:PutOn('8752','U','808','0','0','0',94,'0','0','0','0','','299000000|UR.938203009')

滑动的白星
javascript:PutOn('3006947', 'U', '820', 0,0, 0, -60, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

还是星星
javascript:PutOn('3006727', 'U', '820', 0,0, 60, -60, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

闪烁的心情
javascript:PutOn('3001746','U','830','0','0','0','0','0','0','0','2','','298000000|UR.3256847')

javascript:PutOn('3001358', 'U', '830', 0,0, 0, -60, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

javascript:PutOn('3000336', 'U', '830', 0,0, 0, -70, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
飞花
javascript:PutOn('3002888', 'U', '830', 0,0, 0, -48, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
蝴蝶
javascript:PutOn('3001734', 'U', '830', 0,0, 0, 200, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
旋转蓝光
javascript:PutOn('3001297', 'U', '830', 0,0,- 35, 0, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
叶子
javascript:PutOn('3002443', 'U', '830', 0,0,0, -180, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
紫光
javascript:PutOn('3000343', 'U', '830', 0,0,0, -50, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
红心
javascript:PutOn('3001303', 'U', '830', 0,0,-33, 0, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
飘蓝
javascript:PutOn('3001243', 'U', '830', 0,0,0, -65, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
钱雨
javascript:PutOn('3002446', 'U', '830', 0,0,0, -50, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
彩灯
javascript:PutOn('3000442', 'U', '830', 0,0,0, -55, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
陨石
javascript:PutOn('3000075', 'U', '830', 0,0,0, -15, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
点Q秀放烟花
javascript:PutOn('3000037', 'U', '830', 0,0,-90, 20, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
想你
javascript:PutOn('3002804', 'U', '830', 0,0,-45, -70, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
点缀
javascript:PutOn('3000339', 'U', '830', 0,0,0, -65, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
大雪花
javascript:PutOn('3001366', 'U', '830', 0,0,0, -65, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

javascript:PutOn('3002158', 'U', '830', 0,0,0, 0, 0, 0, 0, 2, '','298000000')
彩星
javascript:PutOn('3000548', 'U', '830', 0,0,0, 70, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

心形:
javascript:void PutOn(3005446, 'U', '830', 0,0, 0, -60, 0, 0, 0, 2, '','109030000')

鬼声
javascript:void PutOn(3000361, 'U', '830', 0, 0,-160, 0, 0, 0, 0, 2, '', '109020000')

咕噜声
javascript:void PutOn(3000513, 'U', '820', 0,0, -300, 0, 0, 0, 0, 2, '','101010000')

搞怪声音
javascript:void PutOn(3000508, 'U', '820', 0,0, 0,-300, 0, 0, 0, 2, '','101010000')

闪光
javascript:PutOn('52398','U','806', 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '','101010000|UR.299000000')

星星
javascript:PutOn('3006688','U','820','0','0','0','-45','1','1','1','2','','299000000')

不要迷恋哥
javascript:PutOn('57218','U','808','0','0','0',60,'0','0','0','0','','299000000|UR.938203009')

下雨代码
javascript:PutOn('3006769', 'U', '820', 0,0, 0, -60, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

下雪代码
javascript:PutOn('3007095', 'U', '820', 0,0, 0, 42, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

刮风代码
javascript:PutOn('3006702', 'U', '820', 0,0, 0, 85, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

你最漂亮
javascript:PutOn('16014', 'U', '808', 0,0, -23, 190, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

飘花
javascript:PutOn('3002284','U','830','0','0','0','-80','0','0','0','2','','298000000|UR.3256847')

泪奔ing
javascript:PutOn('56590','U','808','0','0','0','45','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

烦啊
javascript:PutOn('56589','U','808','0','0','70','40','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

亚克西
javascript:PutOn('57521','U','808','0','0','70','-10','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

打一场
javascript:PutOn('56588','U','808','0','0','0','70','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

我很温柔
javascript:PutOn('56158','U','808','0','0','-10','50',www.uuziyuan.com,'298000000|UR.3256847')

处女座
javascript:PutOn('53605','U','808','0','0','-92','25','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

和散漫说再见
javascript:PutOn('53580','U','808','0','0','0','50','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

本人已经出家
javascript:PutOn('44717','U','808','0','0','-51','25','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

蹭蹭你
javascript:PutOn('38071','U','806','0','0','120','80','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

愿做我女友吗
javascript:PutOn('23466','U','808','0','0','0','190','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

王子配公主
javascript:PutOn('20295','U','808','0','0','0','60','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

我爱老婆
javascript:PutOn('1726','U','814','0','0','-77','190','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

鬼来了
javascript:PutOn('3585','U','808','0','0','0','0','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

我要媳妇
javascript:PutOn('54225','U','808','0','0','-70','60','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

我是知性帅哥
javascript:PutOn('51661','U','808','0','0','88','63','0','0','0','0','','298000000|UR.3256847')

彩雨
javascript:PutOn('49797', 'U', '810', 0,0, 0, 30, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

去死
javascript:PutOn('53301', 'U', '810', 0,0, 67, 190, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

变白代码
javascript:PutOn('3006815', 'U', '820', 0,0, 0, 200, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

雪绒
javascript:PutOn('54789', 'U', '810', 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

雨滴
javascript:PutOn('9468', 'U', '808', 0,0, 0, -55, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

拿钱砸我
javascript:PutOn('16932', 'U', '808', 0,0, -28, -170, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

好多钱
javascript:PutOn('47207', 'U', '810', 0,0, 0, 80, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

美女归我
javascript:PutOn('16938', 'U', '808', 0,0, -22, 184, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

坠地
javascript:PutOn('18096', 'U', '808', 0,0, -00, 48, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

人在Q上
javascript:PutOn('16934', 'U', '808', 0,0, -24, 60, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

粉叶
javascript:PutOn('57485', 'U', '808', 0,0, 0, 90, 0, 0, 0, 2, '','298000000')

天女散花
javascript:PutOn('47210', 'U', '810', 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, '','298000000') 

QQ泡沫乐园提醒:本活动结束